035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Signifikant bättre taluppfattning i mötessituationer

Personer med hörselnedsättning behöver ett bättre SNR (signal to noise ratio) än normal hörande personer för att kunna höra i svåra lyssningssituaitoner. Roger Table Mic, den nyaste mikrofonen med Roger teknologin, ger en signifikant förbättrad taluppfattning på 3 och 4,5 meters avstånd för personer med hörselnedsättning i mötesliknande situationer. Detta leder till att arbetssituationen kan förbättras för många personer med hörselnedsättning.

Hur kan vuxnas talförståelse förbättras med hjälp av konferensmikrofoner?

Att vara delaktig i en gemenskap med kollegerna är självklart för dem med normal hörsel som deltar i diskussioner och möten på jobbet. Möten är en viktig ingrediens som ofta inbegriper småprat som kan inspirera och motivera deltagarna. Men hur är det att delta i ett möte när man använder ett cochleaimplantat?

Användarna fick en bättre upplevelse med Comfort Digisystem

I Sverige är hörselnedsättning det vanligaste handikappet; ca 10 % av befolkningen har någon form av hörselnedsättning. Denna siffra varierar naturligtvis mellan olika åldersgrupper. Enligt Kochkin (www.betterhearing.com) har 3 av 10 personer över 60 år, 1 av medlemmarna i 6 barnkullar och 1 av 14 födda mellan 1965–1975 hörselnedsättning. Problemen med hörselnedsättning förefaller att öka. År 2008 hade 1 % av rekryterna i Norges armé som genomgick grundutbildning hörselnedsättning; år 2012 hade denna siffra ökat till 7 %. Dessa personer är ca 20 år gamla.

Trådlös ljudöverföring utan
störningar eller signalbortfall

Under de senaste decennierna har hörselhjälpmedlen blivit allt mer tekniskt avancerade, och idag har de flesta funktioner för brusreducering. Det är emellertid fortfarande svårt att förbättra signal/brusförhållandet med mer än 3-6 dB med enbart en hörapparat. Ett system som använder trådlös digital överföring kan förbättra signal/brusförhållandet med upp till 24 dB, vilket betyder att ett hörselhjälpmedel kan ge maximal hjälp i alla situationer.

Behovet av konferensmikrofoner

Om man ska vara en del av gemenskapen på arbetet behöver man kunna delta aktivt i informella och formella möten. 20 procent av hörapparatsanvändarna är missnöjda med hur deras hörapparater fungerar i möten med många deltagare. Comfort Audio har två konferensmikrofoner som fångar upp ljud på korta och långa avstånd. Mikrofonerna har Perceptional Speech Enhancement (förbättrad taluppfattning) och aktiv brusreducering som förbättrar signal/brusförhållandet med upp till 20 dB.

Utmärkt talförståelse i miljöer med höga brusnivåer

I en ny undersökning av professor Linda Thibodeau vid Callier Center for Communication Disorders, en del av University of Texas i Dallas, framgår att användningen av Roger-system i kombination med hörselhjälpmedel väsentligt förbättrade taluppfattningen vid 65 till 80 dB(A) brusnivåer jämfört med traditionella tekniker och Dynamic FM-tekniker. Vid 75 dB(A) var förbättringen 54 % jämfört med traditionell FM-teknik.

Vill du veta mer?